VVS2 I יהלום קושן

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VVS2 5.24