VVS2 I יהלום עגול

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VVS2 ex 1