VVS2 I יהלום עגול

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VVS2 VG 1.12