VVS1 I יהלום עגול

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VVS1 ex 1.08