VVS1 I יהלום אובל

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VVS1 0.7