VS2 K יהלום עגול

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VS2 ex 2.01