VS2 K יהלום אובל

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VS2 0.7