VS2 I יהלום קושן

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VS2 1.52