VS1 K יהלום עגול

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
VS1 G 1