I1 S-T יהלום קושן

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
I1 3.01