I1 L יהלום אובל

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
I1 3.23