I1 J יהלום עגול

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
I1 VG 1.01