I1 G יהלום קושן

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
I1 1.24