I1 G יהלום עגול

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
I1 VG 1