I1 F יהלום קושן

נקיון צבע חיתוך קראט צורה
I1 1.01